Sök
Språk / Site

Språk

Våra siter

  • Kontakt
  • Språk / Site

    Språk

    Våra siter

Sök

Facility Management goes digital

Det är en konst att navigera rätt i det digitala paradigmskifte som sker idag. På IT-sidan är nu lösningarna så smarta, billiga och enkla att de är möjliga att nyttja inom en rad områden. Hur påverkas FM-branschen? Vi tog ett snack med Ylva Berg, CIO på Coor, för att förstå möjligheterna - och utmaningarna.

Att Ylva Berg har koll på det senaste märks omedelbart. På bara en kvart har Ylva hunnit nämna begrepp som "internet of things", "big data", "analytics", "tracking", "personalization" och "customer digital journey". Men på vilket sätt har det med facility management att göra?

- Att förstå hur ny teknik kan effektivisera och förbättra verksamheten är en knäckfråga för alla bolag idag. En stor del av verksamhetsutvecklingen inom företag drivs av innovationer inom IT. Det finns möjlighet att effektivisera i princip all typ av verksamhet med hjälp av digitala lösningar, såväl i produktionen som i stödprocesser som administration, distribution, logistik och marknadsföring/försäljning, säger Ylva Berg, CIO på Coor.

Ylva Berg har jobbat på Coor i åtta år. Hon tycker att Norden generellt sett ligger väl till när det gäller digital mognad, och att FM-branschen hänger med hyfsat bra. En av de stora drivkrafterna är ökade krav från kunderna.

- Många av våra kunder ligger långt framme i sitt sätt att tänka, och ställer höga krav även på oss som serviceleverantör. Alla stora FM-aktörer i Norden funderar just nu på hur vi kan använda ny teknik i högre uträckning. För Coors del känns det särskilt viktigt eftersom vi har en uttalad ambition att erbjuda den mest utvecklade FM-leveransen. En faktor som gynnar oss är att vi är ett relativt snabbfotat och förändringsbenäget företag med en stark förbättringskultur. Att ständigt utveckla vår verksamhet ligger i vårt DNA, och det underlättar omställningen till den nya digitala verkligheten.

En av de svåraste uppgifterna för en CIO är att göra rätt prioriteringar - en felsatsning kan få fatala följder. Sedan ett par år tillbaka har IT-funktionen på Coor knutits mycket närmare den operativa verksamheten och hamnat högt upp på ledningens agenda, vilket varit en framgångsfaktor för Coors utvecklingsarbete inom IT-området.

- IT är ett strategiskt verktyg som, rätt använt, kan användas i bolagets affärs- och verksamhetsutvecklingsarbete. För att kunna bidra på rätt sätt måste vi dock verkligen förstå såväl kundernas som verksamhetens behov, och utifrån det skapa rätt lösningar. IT-funktionen kan därför inte isoleras, utan måste samverka nära verksamheten och affären och ses som en naturlig och integrerad del.

Det är heller inte möjligt att navigera rätt utan att samverka med aktörer utanför bolaget. Coor söker hela tiden samarbeten och testar lösningar tillsammans med externa experter, kunder och leverantörer. Ylva Berg pratar om Coors "innovationsekosystem", som är hela det externa och interna nätverk där nya idéer fångas upp och testas.

Ylva Berg berättar att Coors digitala utvecklingsarbete i princip sker inom två områden; dels för att utveckla Coors erbjudande och kundlösningar, dels för att effektivisera och förbättra de interna processerna. Coor arbetar för närvarande med en bred palett, men har identifierat ett antal utvecklingsområden som bedöms som särskilt intressanta. Ett exempel är hur Coor kan ge sina slutkonsumenter, alltså kundernas medarbetare, en bättre upplevelse genom mer lockande och personifierade digitala gränssnitt. Andra exempel är hur system kan kopplas ihop och kommunicera med varandra ("internet of things") och hur data och kunskap kan förpackas och delas med kunderna och partners ("big data" och "analytics").

När det gäller förbättringar av de interna processerna fokuseras ansträngningarna just nu på att optimera ärendehanterings- och inköpsprocesserna. Ett stort och genomgripande arbete har nyligen genomförts med att automatisera processen för behörighet som spänner över både HR och IT.<

- Vi har en tydlig plan för vårt utvecklingsarbete, men det är viktigt att vi har ett flexibelt förhållningssätt och anpassar planen allt eftersom nya behov och nya möjligheter uppstår. I en föränderlig värld kan man inte låsa in sig. Timing och prioritering är också viktigt. Vår grundfilosofi är att aktivt bevaka och utforska ny teknologi för att snabbt, och i bred skala, kunna införa lösningar som skapar verksamhets- och affärsnytta.