Kundcase

Innovativ affärsmodell för outsourcing hos Storebrand

Det norska finans- och försäkringsbolaget Storebrand hade två huvudleverantörer och ett stort antal leverantörer av FM-relaterade tjänster i sin fastighetsförvaltning. I dag har bolaget bara en leverantör – Coor. Tillsammans har de båda bolagen byggt upp en ny affärsmodell med strategiskt samarbete som grund.

Innovativ forretningsmodell for FM | Coor

FM-leverantören får betalt för att byta ett filter i en ventilationsanläggning en gång i månaden. Leverantören har emellertid hittat ett bättre filter som gör att det inte längre behöver bytas varannan månad. Men, om man berättar detta för kunden, kan det innebära att man får mindre betalt för samma tjänst.

Ska leverantören informera kunden om detta eller ej?

Detta är ett fall som Trygve Dahl, senior sourcing manager på Storebrand, tar upp som ett exempel där traditionella transaktionsbaserade FM-kontrakt inte fungerar.

– Det finns inget incitament för leverantören att sträva efter förbättringar och innovation för att spara pengar åt kunden och höja kvaliteten. Detta var en av orsakerna till att vi ville byta affärsmodell, säger han.

Affärsmodellen Vested vänder upp och ned på traditionell outsourcing. I stället för att köpa in en noga specificerad tjänst ingår parterna ett samarbete där tillit är en avgörande faktor.

– Olika former av partnerskap är inte ovanliga i stora FM-kontrakt, men Vested har egenskaper som är fördelaktiga för företag med ambitioner på området för utveckling och innovation. Detta är en stor och viktig skillnad, säger Trygve Dahl.

Storebrands ”Vested-resa” började redan våren 2017. Man hade då successivt byggt upp en stor leverantörsportfölj som var svår att följa upp på ett bra sätt.

– Detta, i kombination med en ny bolagsstrategi fick oss att inse behovet av konsolidering och nytänkande. Därför utarbetades en ny sourcingstrategi där Storebrands starka fokus på hållbarhet tydliggjordes. Vi insåg också vikten av att hitta en strategisk samarbetspartner som tänkte som oss – ett företag med fastighetsdrift som kärnverksamhet. Vi började med att leta efter en leverantör som var intresserad av, och kunde hantera, ett starkt relationsbaserat avtal. Coor är en specialiserad leverantör som vi har hittat under Vested-processens gång och byggt upp en god relation med, berättar Trygve Dahl.

Han medger att bytet av affärsmodell var ett vågat val men den nya ledningen för Storebrand Eiendom var helt införstådd med den nya sourcingstrategin och bytet av affärsmodell.

Vad var den stora utmaningen med att gå från en transaktionsbaserad affärsmodell till en relationsbaserad som Vested?
– En stor skillnad jämfört med traditionella inköp är att Vested-modellen är en strikt relationsbaserad avtalsform med ett fast ramverk som syftar till att styra processen. Processen är helt enkelt den omvända jämfört med traditionella inköpsförfaranden. Där vi som regel fokuserar på kravspecifikation och prisförhandling ligger fokus i en Vested-process på att skapa tillit. Samarbetet handlar i hög grad om att skapa och upprätthålla förtroende, vilket kräver stor öppenhet och transparens från bägge parter.

Affärsmodellen Vested består av fem regler där vision, strategiskt mål och nyckeltal sätts i första rummet. Prismodellen är den fjärde regeln. Den femte och sista regeln handlar om styrningsmodellen som en viktig framgångsfaktor.
Men innan Vested-resan påbörjas formulerar parterna så kallade ”guiding principles”. Första steget är att definiera absoluta krav innan man går vidare till ett permanent kontrakt. När parterna är eniga om kraven kan resan påbörjas vilket sedermera leder till ett slutgiltigt avtal.

Om vi återgår till det inledande exemplet med det effektivare ventilationsfiltret, så har Vested-modellen inbyggda incitament som ska motivera leverantören att utveckla sina tjänster. Vinsterna som kunden uppnår genom att byta färre filter, delas med leverantören utifrån en modell. Nyckeltalen kopplas även till kvalitetsmätningar som görs bland Storebrands kommersiella hyresgäster. Kundnöjdhet är något som premieras i ett Vested-kontrakt.

– Det har varit en inspirerande resa där vi tillsammans med Coor har tvingats tänka om på flera punkter. Vi ser fram emot att följa utvecklingen. Vi är också mycket nöjda med den ömsesidiga långsiktigheten i avtalet och all den nya kunskap som vi kommer att få nytta av i framtiden, säger Trygve Dahl.

Vested Outsourcing | Coor

Guiden Vested Outsourcing

Relationsbaserade affärsmodeller är en trend som vinner mark inom Facility Managment (FM). Fler har upptäckt att det är svårt att skapa en långsiktig och innovativ FM leverans som bidrar till konkurrensfördelar i kärnverksamheten. Det kan bero på att FM-tjänster upphandlas med stort fokus på prispress och detaljstyrning. Istället efterfrågas allt oftare en resultatbaserad affärsmodell där ett noggrant utarbetat samarbete skapar ett samstämmigt intresse hos både kund och leverantör. Vested syftar till att ge kunden lägre kostnader i kombination med intäktsökande innovationer samtidigt som leverantören ges möjlighet att uppnå högre lönsamhet än vanligt.


Kontakta Coor

Jobba smartare – kontakta oss här

Att små detaljer kan göra stor skillnad är något vi tar fasta på när vi utvecklar våra innovationer och smarta lösningar. Målet är att de ska förenkla både livet och arbetsdagen – tjänster för smartare arbetsliv. Kontakta oss gärna så kan vi prata om hur vi kan hjälpa just din verksamhet att bli lite smartare.

Magnus Wikström CEO | Coor

Georg Linden

Innovation Manager, Coor Sverige

GDPR
Läs Coors data- och sekretesspolicy.

Integritetspolicy

Vi har uppdaterat vår sekretesspolicy för att underlätta för dig att förstå vilken information vi samlar in och varför vi samlar in den. Vi har gjort dessa uppdateringar eftersom nya datasäkerhetsbestämmelser (GDPR) trädde i kraft den 25 maj 2018 i Europeiska unionen.

Samtycke till behandlingen av personuppgifter
Personuppgifterna vi samlar är data som tillhandahålls av dig när du fyller i ett kontaktformulär eller prenumerationsformulär på Coors webbplatser. Det är ditt fullständiga namn, din e-postadress och ditt telefonnummer eller postadress (om det finns).

Vad är ändamålet med behandlingen av dina personuppgifter?
Dina personuppgifter krävs för att vi ska kunna skicka marknadsförings- och kommunikationsmaterial såsom pressmeddelanden, nyheter, trender, inbjudningar till evenemang och nyhetsbrev till dig. Vi använder också personlig information för att kontakta dig personligen om du har fyllt i ett kontaktformulär.

Vad är den lagliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter?
Behandlingen av dina personuppgifter grundas på att du har samtyckt till behandlingen. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att maila oss på info@coor.com

Information om behandlingen av dina personuppgifter
Vi har genomfört lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter mot bland annat förlust eller olaglig tillgång. Antalet personer med tillgång till dina personuppgifter är begränsade. Endast personer som är associerade med den Coor-webbplats du besökt med som behöver behandla dina personuppgifter i enlighet med ovanstående syften kommer att ha tillgång till dina personuppgifter.

Vi kan också dela dina personuppgifter med andra koncernföretag och leverantörer och affärspartners som utför tjänster på våra vägnar (till exempel servicetekniker från olika leverantörer, till exempel vid felmeddelande om en kaffemaskin).

Dina personuppgifter kan överföras till ett tredjeland, det vill säga ett land utanför EU / EES, i samband med Coors användning av de molnbaserade tjänsterna Office 365 som tillhandahålls av Microsoft Ireland Operations Limited ("Microsoft").

När Microsoft tillhandahåller Office 365-tjänster, hanterar Microsoft kunddata (till exempel e-post, filer) i datacentraler inom EU (för närvarande: Dublin (Irland) och Amsterdam (Nederländerna). Men som en integrerad del av levererar Office 365-tjänsterna, kan vissa begränsade personuppgifter också behandlas i tredjeländer (för närvarande är sådana andra uppgifter huvudsakligen bearbetade i USA och i Kanada). Microsoft har engagerat underleverantörer för sådan databehandling utanför EU och EES.

För att uppfylla tillämpliga dataskyddskrav har Coor genomfört ett databehandlingsavtal med Microsoft och dessutom ingått standardavtalsklausuler ("EU-modellklausuler") med Microsoft. Alla Microsoft-underleverantörer som behandlar personuppgifter i samband med Office 365-tjänsterna är engagerade av Microsoft i enlighet med artikel 11 i EU-modellklausuler.

Dina personuppgifter som används för serviceförfrågningar sparas tills vi inte längre behöver det för att kunna uppfylla din förfrågan.

Dina rättigheter
Du har rätt att veta vilken av dina personuppgifter som behandlas om dig och att be om en kopia av sådan information. Du har rätt till rättelse av felaktiga personuppgifter om dig och i vissa fall begära radering av dina personuppgifter (till exempel om du tar tillbaka ditt samtycke). Dessutom har du rätt att invända mot viss behandling av dina personuppgifter och begära begränsning av behandlingen av dina personuppgifter. Observera att begränsning eller borttagning kan leda till att vi inte kan uppfylla våra åtaganden. Du har också rätt att ta emot personuppgifterna om dig i maskinläsbart format samt att skicka dessa data till en annan datakontrollant.

Om du har några invändningar eller klagomål med hur vi behandlar dina personuppgifter har du rätt att anmäla detta till Säkerhetsverket som är tillsynsmyndighet för vår behandling av personuppgifter.

Om du har frågor om hur vi behandlar personuppgifter om dig, är du välkommen att kontakta oss på info@coor.com.

 Mer inspiration

Läs mer om innovationer