Fastighetsservice

Strukturerad projektutveckling

Inom Coor finns kompetenta projektledare med erfarenhet från de flesta branscher. Vi kan hantera både mindre och större projekt, och har stor erfarenhet av tidig medverkan i nybyggnadsprojekt med höga krav på helhetssyn och livscykelperspektiv.

Kollegor diskuterar | Coor

Projektutveckling för fastigheter

Projektutveckling för Coor betyder att vi tar ett helhetsansvar från idé till nyckelfärdigt projekt eller de delar som ni behöver projektledning inom. Coor strävar alltid efter nya hållbara lösningar som kan effektivisera våra egna och våra kunders processer. Coor har lång erfarenhet av traditionella uppdrag inom projektutveckling, men också nybyggnadsprojekt med livscykelperspektiv och OPS-projekt (offentlig-privat samverkan).

Strukturerad projektutveckling och styrning

Utveckling av fastigheter handlar till stor del om att se potential och affärsmöjligheter. Att både fastighetsägare och projektledare har ett nära samarbete och en dialog kring dessa ämnen är en av nycklarna för ett lyckat projekt. En annan nyckel för framgångsrik projektutveckling är en bredd av kompetenser. Vår stora organisation och kontaktnät i kombination med erfarna projektledare och Coors strukturerade projektutveckling och styrning gör att vi har alla kunskaper som krävs för att leda projektet från start till mål.

Traditionell projektutveckling

Coor erbjuder kvalificerad projektutveckling och projektstyrning inom fastighetsbranschen samt inom process-, verkstads- och fordonsindustrin. Vi tar ansvar för hela projektet - från idé till nyckelfärdig lösning. Vi kan erbjuda våra kunder erfarna projektledare, exempelvis vid lokalanpassningar och installationsprojekt inom till exempel bygg, el, tele, VVS, ventilation, kyla, styr- och övervakning.

Nybyggnadsprojekt med livscykelperspektiv och OPS-projekt

Tidig medverkan i nybyggnadsprojekt möjliggör långsiktigt kvalitativa, kostnadseffektiva och hållbara servicelösningar. Genom medverkan i flertalet projekt som upphandlats i OPS-projekt, både i Norge och i Sverige, är Coor idag det servicebolag i Norden som har störst erfarenhet av att delta i såväl projekterings-, bygg- som förvaltningsfasen av byggnader. Coor har medverkat i några av Europas största OPS-projekt - ett kvitto på att vi har kapaciteten att hantera stora projekt med goda resultat.

Trygg projektutveckling enligt en strukturerad projektmetod

Coor har utvecklat en egen genomförande- och projektstyrningsmetod som används i de olika faser som komplexa projekt karaktäriseras av:

 • Förstudie: En idé och genereringsprocess som resulterar i förenklad kravspecifikation samt kostnadsuppskattning för hela projektets genomförande.
 • Projekt set-up: Ett projektgenomförandebeslut. Projektorganisationen etableras och mål definieras för projektet.
 • Projektering: Framtagning och kundverifiering av lösningar för genomförandet av projektet.
 • Utförande: Upphandling och utveckling av leverantörer gemensamt med kund, installationssamordning och drivningsansvar gentemot projektmål.
 • Projektuppföljning: Verifiering av projektresultat gentemot mål.

I de olika faserna använder vi oss checklistor och processer för att säkra att alla moment är tillgodosedda. Checklistorna är ett av våra verktyg som säkerställer att kundernas krav och skyldigheter uppfylls.

Exempel på vanligt förekommande uppdrag inom projektutveckling

 • Coor tar kvalitetsansvar enligt Plan och Bygglagen.
 • Samordningsansvaret av arbetsmiljön är ett åtagande Coor i samråd med beställaren kan utarbeta under projekteringsfasen samt utse en kontaktperson på Coor.
 • El-säkerhetssamordning/el-driftsamordning. Vi säkerställer elanläggningen enligt elsäkerhetsverkets föreskrifter samt samordnar och synar om- och tillbyggnader i elanläggningen så att de utförs på ett säkert sätt.
 • Vi kan tillhandahålla besiktningsmän inom maskin, bygg, el, rör, ventilation, styr- och regler och OVK (obligatorisk ventilationskontroll).

Coor skapar värden utifrån era visioner

Vi anser att hållbarhet är en del av projektutveckling för fastigheter. För att kunna ta miljöansvar och leva upp till våra egna högt ställda förväntningar inom hållbarhet har vi energioptimering och energirådgivning som en del i vårt heltäckande erbjudande.

Genom att anlita Coor som partner för projektutveckling ger ni er själva nycklar och förutsättningar för långsiktiga lösningar och värdeskapande utveckling för er fastighet. Coor erbjuder:

 • En möjlighet att uppnå hållbara målsättningar och miljömässiga mål.
 • Ett samarbete som sträcker sig bortom landsgränser, vi arbetar över hela Norden.
 • Helhetslösningar för facility management.
 • En och samma partner genom hela projektet med kompetenser och erfarna projektledare.
 • En och samma kontaktpunkt för alla fastighetsrelaterade ärenden skapar kortare ledtider och snabbare åtgärder.
 • Skapar framtidens arbetsplatser och nästa generations fastighetstjänster.
 • Energioptimering och energirådgivning genom hela projektet skapar ekonomiskt och miljömässigt värde.

Letar ni efter en komplett partner inom projektutveckling? Coor hjälper er att ta er investering från idé till verklighet med helhetslösningar inom planering och projektutveckling samt facility management och förvaltning av fastigheter.

 Ansvarig Fastighetsservice - Anna Rudberg | Coor

Anna Rudberg

Ansvarig Fastighet
Coor i Sverige

GDPR
Läs Coors data- och sekretesspolicy.

Integritetspolicy

Vi har uppdaterat vår sekretesspolicy för att underlätta för dig att förstå vilken information vi samlar in och varför vi samlar in den. Vi har gjort dessa uppdateringar eftersom nya datasäkerhetsbestämmelser (GDPR) trädde i kraft den 25 maj 2018 i Europeiska unionen.

Samtycke till behandlingen av personuppgifter
Personuppgifterna vi samlar är data som tillhandahålls av dig när du fyller i ett kontaktformulär eller prenumerationsformulär på Coors webbplatser. Det är ditt fullständiga namn, din e-postadress och ditt telefonnummer eller postadress (om det finns).

Vad är ändamålet med behandlingen av dina personuppgifter?
Dina personuppgifter krävs för att vi ska kunna skicka marknadsförings- och kommunikationsmaterial såsom pressmeddelanden, nyheter, trender, inbjudningar till evenemang och nyhetsbrev till dig. Vi använder också personlig information för att kontakta dig personligen om du har fyllt i ett kontaktformulär.

Vad är den lagliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter?
Behandlingen av dina personuppgifter grundas på att du har samtyckt till behandlingen. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att maila oss på info@coor.com

Information om behandlingen av dina personuppgifter
Vi har genomfört lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter mot bland annat förlust eller olaglig tillgång. Antalet personer med tillgång till dina personuppgifter är begränsade. Endast personer som är associerade med den Coor-webbplats du besökt med som behöver behandla dina personuppgifter i enlighet med ovanstående syften kommer att ha tillgång till dina personuppgifter.

Vi kan också dela dina personuppgifter med andra koncernföretag och leverantörer och affärspartners som utför tjänster på våra vägnar (till exempel servicetekniker från olika leverantörer, till exempel vid felmeddelande om en kaffemaskin).

Dina personuppgifter kan överföras till ett tredjeland, det vill säga ett land utanför EU / EES, i samband med Coors användning av de molnbaserade tjänsterna Office 365 som tillhandahålls av Microsoft Ireland Operations Limited ("Microsoft").

När Microsoft tillhandahåller Office 365-tjänster, hanterar Microsoft kunddata (till exempel e-post, filer) i datacentraler inom EU (för närvarande: Dublin (Irland) och Amsterdam (Nederländerna). Men som en integrerad del av levererar Office 365-tjänsterna, kan vissa begränsade personuppgifter också behandlas i tredjeländer (för närvarande är sådana andra uppgifter huvudsakligen bearbetade i USA och i Kanada). Microsoft har engagerat underleverantörer för sådan databehandling utanför EU och EES.

För att uppfylla tillämpliga dataskyddskrav har Coor genomfört ett databehandlingsavtal med Microsoft och dessutom ingått standardavtalsklausuler ("EU-modellklausuler") med Microsoft. Alla Microsoft-underleverantörer som behandlar personuppgifter i samband med Office 365-tjänsterna är engagerade av Microsoft i enlighet med artikel 11 i EU-modellklausuler.

Dina personuppgifter som används för serviceförfrågningar sparas tills vi inte längre behöver det för att kunna uppfylla din förfrågan.

Dina rättigheter
Du har rätt att veta vilken av dina personuppgifter som behandlas om dig och att be om en kopia av sådan information. Du har rätt till rättelse av felaktiga personuppgifter om dig och i vissa fall begära radering av dina personuppgifter (till exempel om du tar tillbaka ditt samtycke). Dessutom har du rätt att invända mot viss behandling av dina personuppgifter och begära begränsning av behandlingen av dina personuppgifter. Observera att begränsning eller borttagning kan leda till att vi inte kan uppfylla våra åtaganden. Du har också rätt att ta emot personuppgifterna om dig i maskinläsbart format samt att skicka dessa data till en annan datakontrollant.

Om du har några invändningar eller klagomål med hur vi behandlar dina personuppgifter har du rätt att anmäla detta till Säkerhetsverket som är tillsynsmyndighet för vår behandling av personuppgifter.

Om du har frågor om hur vi behandlar personuppgifter om dig, är du välkommen att kontakta oss på info@coor.com.