Hållbara servicelösningar | Coor

Att vara leverantör till Coor

Vi är måna om goda och långsiktiga leverantörssamarbeten och ställer höga krav på våra leverantörer.

Riskvärdering av Inköpskategorier

Inköp arbetar efter en riskmodell för att klassificera inköpskategorierna. Riskmatrisen uppdateras varje år och utgör grunden för hur vi hanterar nya leverantörer och hur vi följer upp leverantörerna under kontraktets livslängd. I risk matrisen bedömer vi kategorin utifrån två parametrar: det affärsmässiga värdet för Coor och Code of Conduct ( lag & etik, social and miljö). Risk matrisen väger samman dessa parametrar och utfallet talar om hur stor risk en kategori utgör för Coor, detta delas in i:

  • Låg risk
  • Medium risk
  • Hög risk

Ju högre risk för Coor desto högre krav ställs på pre-kvalificering och uppföljning. För hög risk kategorier är det obligatoriskt att genomföra en pre-kvalificering innan ett avtal signeras. Det är också inom hög risk kategorier vi fokuserar mest resurser på att följa upp leverantörer när det gäller revisioner och utvärderingar.

risk_evaluation.png

Leverantörskvalificering

När ett nytt leverantörsavtal signeras genomförs en leverantörskvalificering innan avtalet tecknas utifrån följande kriterier:

  • Hållbahetsaspekter
  • Code of conduct
  • Miljömässiga aspekter
  • Kvalitet och organisatorisk förmåga
  • Hälsa - & säkerhetsaspekter
  • Leverantörens tekniska förmåga
  • Leverantörens ekonomiska förmåga

Leverantörsuppföljning

Vi använder oss av risk modellen för att följa upp leverantörer som utgörs den största risken för Coor. Varje år uppdateras risk matrisen för att säkerställa att klassificeringen av kategorierna fortfarande är relevanta. Nya mål sätts för att genomföra revisioner och utvärderingar.