Språk / Site

Språk

Våra siter

 • För investerare
 • Kontakt
 • Språk / Site

  Språk

  Våra siter

Att vara leverantör till Coor

Vi är måna om goda och långsiktiga leverantörssamarbeten och ställer höga krav på våra leverantörer.

Hållbara servicelösningar | Coor

Riskvärdering av Inköpskategorier

Inköp arbetar efter en riskmodell för att klassificera inköpskategorierna. Riskmatrisen uppdateras varje år och utgör grunden för hur vi hanterar nya leverantörer och hur vi följer upp leverantörerna under kontraktets livslängd. I riskmatrisen bedömer vi kategorin utifrån två parametrar: det affärsmässiga värdet för Coor och Code of Conduct. Riskmatrisen väger samman dessa parametrar och utfallet talar om hur stor risk en kategori utgör för Coor, detta delas in i:

 • låg risk
 • medium risk
 • hög risk

Ju högre risk för Coor desto högre krav ställs på pre-kvalificering och uppföljning. För högriskkategorier är det obligatoriskt att genomföra en pre-kvalificering innan ett avtal signeras. Det är också inom högriskkategorier vi fokuserar mest resurser på att följa upp leverantörer när det gäller revisioner och utvärderingar.

risk_evaluation.png

Leverantörskvalificering

Innan ett nytt leverantörsavtal tecknas genomförs en leverantörskvalificering utifrån följande kriterier:

 • Hållbahetsaspekter
 • Code of conduct
 • Miljömässiga aspekter
 • Kvalitet och organisatorisk förmåga
 • Hälsa - & säkerhetsaspekter
 • Leverantörens tekniska förmåga
 • Leverantörens ekonomiska förmåga

Leverantörsuppföljning

Vi använder oss av riskmodellen för att följa upp leverantörer som utgör den största risken för Coor. Varje år uppdateras riskmatrisen för att säkerställa att klassificeringen av kategorierna fortfarande är relevanta. Nya mål sätts för att genomföra revisioner och utvärderingar.