demoskop

Tempen på branschen

"Om fem år kommer vi att outsourca service och tjänster i större utsträckning än i dag." Så svarade 79 procent inom offentlig sektor på Coors stora enkätundersökning.

Målgruppen för undersökningen var beslutsfattare i stora företag och offentlig sektor. Sammanfattningsvis kan sägas att outsourcing av enstaka servicefunktioner alltjämnt är den vanligaste formen av outsourcing, men att intresset för helhetslösningar ökar. De områden som är vanligast för outsourcing är städning, it-support och fastighetstjänster. Även i år är Norge det land där man är minst positivt inställd till outsourcing, även om intresset ökar och man närmar sig övriga länder.

– Undersökningen bekräftar vår känsla av att intresset för integrerade lösningar stadigt ökar. Vi får många förfrågningar i hela Norden, särskilt i Sverige och faktiskt Norge. Den senaste tiden märker vi en klart ökande professionalism hos potentiella kunder och i deras upphandlingsprocesser. Detta bidrar definitivt till förståelsen för fördelarna med helhetslösningar, säger Jan-Olof Backman, chef för affärsutveckling på Coor Service Management.

Undersökningen visar att majoriteten är positivt inställda till att lägga ut internservice och andra kringtjänster på externa leverantörer. Respondenterna anger att de främsta skälen till att outsourca är möjligheten att fokusera mer på den egna kärnverksamheten, att sänka kostnaderna och att öka kvaliteten. Ett problem med att driva allt i egen regi är bristen på resurser för att utveckla nya idéer och lösningar.

– Tidsbrist och höga kostnader är de absolut vanligaste skälen till att man väljer att outsourca sina servicefunktioner till en början. Med tiden märker vi dock att faktorer som flexibilitet och leveransutveckling väger tyngre. Förmågan att ständigt anpassa och utveckla serviceleveransen så att den i alla lägen stödjer kundens kärnverksamhet optimalt – det är våra kunders verkliga och bestående värde av en outsourcingaffär, säger Jan-Olof Backman.

Har du frågor eller vill veta mer?

Kontakta Åsvor Brynnel, tel 08-553 945 04 eller asvor.brynnel@coor.com